adidas bow trainers Lokaty bankowe na pocz tku nowego roku 2013

adidas coat Lokaty bankowe na pocz tku nowego roku 2013

Jeszcze jest do du o lokat spe niaj cych zesz oroczny wym g 6%. W ostatnim miesi cu zaszala a Idea, kt ra dwoi si i troi przy ofercie lokat tak powszechnych jak i tych oferowanych wci w kuluarach. 2013 to nie musi by z y rok dla oszcz dzaj cych na lokatach i kontach oszcz dno ciowych. Ju w styczniu wida , e oprocentowanie depozyt w w bankach spada, ale z drugiej strony spada te inflacja. Stycze jest dobrym miesi cem, by rozpocz oszcz dzanie. Nasi eksperci polecaj przede wszystkim lokat w Idea Banku, kt ra zdecydowanie wyr nia si na tle konkurencji. Je li jednak kto pragnie za o y lokat w innym banku to te na pewno znajdzie ciekaw ofert . Zestawienie Lokat Stycze 2013 zawiera lokaty promocyjne z okazji rozpocz cia Nowego Roku (Lokata Sylwestrowa Getin Online, Lokata Noworoczna Idea Bank). W szczeg lno ci jest to przydatne w tym momencie, kiedy to banki nie oferuj ju tak wysokich oprocentowa depozyt w bankowych. Ka dego roku popularno lokat w miesi cu stycze kszta tuje si na bardzo wysokim poziomie. Na taki stan rzeczy sk ada si co najmniej kilka czynnik w. Grudniowe wi ta cz sto wi si ze wy szymi wydatkami ani eli w pozosta ych miesi cach. Najnowszy ranking lokat stycze 2013 z pewno ci mocno rozczaruje wszystkich tych, kt rzy przyzwyczaili si do 6% zysku w skali roku na lokatach rednio i d ugoterminowych. Zdecydowanie gorsz ofert depozytow w nowym roku 2013 przygotowa y wszystkie banki. Ni sze stopy procentowe to zazwyczaj ni sze oprocentowanie lokat bankowych. W zesz ym roku cz bank w zdecydowa a si ju na niewielkie obni ki oprocentowania oferowanych lokat. W obecnym 2013 roku z ca pewno ci czekaj nas kolejne. Nie wiadoma jest tylko ich skala.
adidas bow trainers Lokaty bankowe na pocz tku nowego roku 2013